Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Öğrenci Hizmetleri ile Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Öğrenci Dekanlığı önderliğinde çalışan Öğrenci Yürütme Kurulu, öğrencilerin eğitim-öğretim, araştırma, sağlık, spor ve kültürel faaliyetlerde ihtiyaclarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan bir kuruldur. KSTU Fakülteler – Hazırlık Okulu – Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi olan öğrenciler seçim yoluyla belirlenir. Her Fakülte altında yer alan bölüm temsilcileri kendi aralarında seçim yaparak Fakülte temsilcilerini seçer. Yabancı öğrencileri temsilen bir temsilci seçilir ve görevlendirilerek KSTU Öğrenci Yürütme Kurulu’nu oluştururlar. Bu kurulun amacı, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik, araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır. Bunun yanı sıra öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, başta Rektörlük olmak üzere Üniversite yönetim organlarına iletmek, Rektör’ün daveti üzerine öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato veya Üniversite Yönetim Kurulları toplantılarında oy hakkı olmaksızın başkan veya yardımcısı tarafından temsil edilmek, Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu ve tüm öğrenci temsilcileri, çalışma ve faaliyetlerini Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde Üniversite’nin onayını almak suretiyle KKTC Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmektir.

Öğrenci Temsilcilerinin Görevleri

Fakülte/Yüksekokul/Sınıf Öğrenci Temsilcisi’nin Görevleri 

Temsil ettiği Fakülte, Okul, Yüksekokulda Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, okul, yüksekokulda duyurmak ve uygulamaları izlemek,
Temsil ettiği fakülte, okul, yüksekokulda öğrenci sorunlarını belirlemek ve çözülmesi için Öğrenci Konseyi’nin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
Bulunduğu fakülte, okul, yüksekokuldaki öğrencileri, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
Temsil ettiği fakülte, okul, yüksekokulda öğrenci etkinliklerinin koordinasyonunda aktif rol almak,
Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, okul, yüksekokulda, yönetim kurulu ve/veya akademik kurul toplantılarına katılmak.

Öğrenci Konseyi Başkanı’nın Görevleri

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde ve/veya toplantılarında temsil etmek,
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak; tüm öğrencilerle paylaşmak,
Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak. (Başkanın katılamadığı durumlarda toplantılara, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi katılır.)